Wednesday, 28 February, 2024
HomeOfficeExcelCách đọc số tiền thành chữ (tiếng Việt, tiếng Anh) chỉ dùng...

Cách đọc số tiền thành chữ (tiếng Việt, tiếng Anh) chỉ dùng hàm Excel không dùng VBA, Addins

LÀM THẾ NÀO ĐỂ ĐỌC SỐ THÀNH CHỮ TRONG EXCEL?

Các hợp đồng, hóa đơn đôi khi cần có hàm đổi số tiền thành chữ, rủi thay là Excel lại không có sẵn hàm này. Bạn có thể dùng add-in cài thêm để đọc số, đổi số thành chữ. Nhưng chuyển sang máy khác, thì họ lại không có sẵn add-in nên việc đọc số, đổi số lúc này bị lỗi. Vậy có cách đọc số thành chữ không dùng addins? Có thể không? Câu trả lời là có! Và đây là cách đổi số thành chữ bằng hàm trong Excel bằng tiếng Anh, lẫn tiếng Việt.

Video hướng dẫn

CÔNG THỨC ĐỌC SỐ TIỀN THÀNH CHỮ TIẾNG VIỆT BẰNG HÀM TRONG EXCEL.

Đối với Excel dùng dấu phân cách là “;” bạn copy hàm sau:

=IF(OR(LEN(FLOOR(A2;1))>=13;FLOOR(A2;1)<=0);"Không thể đọc số";TRIM(SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(CONCATENATE( CHOOSE(MID(TEXT(INT(A2);REPT(0;12));1;1)+1;"";"một trăm ";"hai trăm ";"ba trăm ";"bốn trăm ";"năm trăm ";"sáu trăm ";"bảy trăm ";"tám trăm ";"chín trăm "); CHOOSE(MID(TEXT(INT(A2);REPT(0;12));2;1)+1;""; CHOOSE(MID(TEXT(INT(A2);REPT(0;12));3;1)+1;"mười";"mười một";"mười hai";"mười ba";"mười bốn";"mười lăm";"mười sáu";"mười bảy";"mười tám";"mười chín");"hai mươi";"ba mươi";"bốn mươi";"năm mươi";"sáu mươi";"bảy mươi";"tám mươi";"chín mươi");IF(VALUE(MID(TEXT(INT(A2);REPT(0;12));2;1))>1;
CHOOSE(MID(TEXT(INT(A2);REPT(0;12));3;1)+1;"";" mốt";" hai";" ba";" bốn";" lăm";" sáu";" bảy";" tám";" chín");IF(VALUE(MID(TEXT(INT(A2);REPT(0;12));2;1))=0;
CHOOSE(MID(TEXT(INT(A2);REPT(0;12));3;1)+1;"";"một";"hai";"ba";"bốn";"năm";"sáu";"bảy";"tám";"chín");""));IF(A2>=10^9;" tỷ%%% ";"");
CHOOSE(MID(TEXT(INT(A2);REPT(0;12));4;1)+1;IF(AND(INT(A2)>1000000000;VALUE(MID(TEXT(INT(A2);REPT(0;12));4;3))<>0);"không trăm ";"");"một trăm ";"hai trăm ";"ba trăm ";"bốn trăm ";"năm trăm ";"sáu trăm ";"bảy trăm ";"tám trăm ";"chín trăm ");
CHOOSE(MID(TEXT(INT(A2);REPT(0;12));5;1)+1;IF(AND(INT(A2)>100000000;VALUE(MID(TEXT(INT(A2);REPT(0;12));5;2))<>0);"@@@ ";"");
CHOOSE(MID(TEXT(INT(A2);REPT(0;12));6;1)+1;"mười";"mười một";"mười hai";"mười ba";"mười bốn";"mười lăm";"mười sáu";"mười bảy";"mười tám";"mười chín");"hai mươi";"ba mươi";"bốn mươi";"năm mươi";"sáu mươi";"bảy mươi";"tám mươi";"chín mươi");IF(VALUE(MID(TEXT(INT(A2);REPT(0;12));5;1))>1;
CHOOSE(MID(TEXT(INT(A2);REPT(0;12));6;1)+1;"";" mốt";" hai";" ba";" bốn";" lăm";" sáu";" bảy";" tám";" chín");IF(VALUE(MID(TEXT(INT(A2);REPT(0;12));5;1))=0;
CHOOSE(MID(TEXT(INT(A2);REPT(0;12));6;1)+1;"";"một";"hai";"ba";"bốn";"năm";"sáu";"bảy";"tám";"chín");""));IF(VALUE(MID(TEXT(INT(A2);REPT(0;12));4;3))>0;" triệu%%% ";"");
CHOOSE(MID(TEXT(INT(A2);REPT(0;12));7;1)+1;IF(AND(INT(A2)>1000000;VALUE(MID(TEXT(INT(A2);REPT(0;12));7;3))<>0);"không trăm ";"");"một trăm ";"hai trăm ";"ba trăm ";"bốn trăm ";"năm trăm ";"sáu trăm ";"bảy trăm ";"tám trăm ";"chín trăm ");
CHOOSE(MID(TEXT(INT(A2);REPT(0;12));8;1)+1;IF(AND(INT(A2)>100000;VALUE(MID(TEXT(INT(A2);REPT(0;12));8;2))<>0);"@@@ ";"");
CHOOSE(MID(TEXT(INT(A2);REPT(0;12));9;1)+1;"mười";"mười một";"mười hai";"mười ba";"mười bốn";"mười lăm";"mười sáu";"mười bảy";"mười tám";"mười chín");"hai mươi";"ba mươi";"bốn mươi";"năm mươi";"sáu mươi";"bảy mươi";"tám mươi";"chín mươi");IF(VALUE(MID(TEXT(INT(A2);REPT(0;12));8;1))>1;
CHOOSE(MID(TEXT(INT(A2);REPT(0;12));9;1)+1;"";" mốt";" hai";" ba";" bốn";" lăm";" sáu";" bảy";" tám";" chín");IF(VALUE(MID(TEXT(INT(A2);REPT(0;12));8;1))=0;
CHOOSE(MID(TEXT(INT(A2);REPT(0;12));9;1)+1;"";"một";"hai";"ba";"bốn";"năm";"sáu";"bảy";"tám";"chín");""));IF(VALUE(MID(TEXT(INT(A2);REPT(0;12));7;3));" ###"&IF(--RIGHT(A2;3)=0;" ";"%%% ");"");
CHOOSE(MID(TEXT(INT(A2);REPT(0;12));10;1)+1;IF(AND(INT(A2)>1000;VALUE(MID(TEXT(INT(A2);REPT(0;12));10;3))<>0);"không trăm ";"");"một trăm ";"hai trăm ";"ba trăm ";"bốn trăm ";"năm trăm ";"sáu trăm ";"bảy trăm ";"tám trăm ";"chín trăm ");
CHOOSE(MID(TEXT(INT(A2);REPT(0;12));11;1)+1;IF(AND(INT(A2)>10;VALUE(MID(TEXT(INT(A2);REPT(0;12));11;2))<>0);"@@@ ";"");
CHOOSE(MID(TEXT(INT(A2);REPT(0;12));12;1)+1;"mười";"mười một";"mười hai";"mười ba";"mười bốn";"mười lăm";"mười sáu";"mười bảy";"mười tám";"mười chín");"hai mươi";"ba mươi";"bốn mươi";"năm mươi";"sáu mươi";"bảy mươi";"tám mươi";"chín mươi");IF(VALUE(MID(TEXT(INT(A2);REPT(0;12));11;1))>1;
CHOOSE(MID(TEXT(INT(A2);REPT(0;12));12;1)+1;"";" mốt";" hai";" ba";" bốn";" lăm";" sáu";" bảy";" tám";" chín");IF(VALUE(MID(TEXT(INT(A2);REPT(0;12));11;1))=0;
CHOOSE(MID(TEXT(INT(A2);REPT(0;12));12;1)+1;"";"một";"hai";"ba";"bốn";"năm";"sáu";"bảy";"tám";"chín");"")));"@@@";"linh");"###";"nghìn");"%%%";" ");" ";" ")&" đồng"))

Đối với Excel dùng dấu phân cách là “,” bạn copy hàm sau:

=IF(OR(LEN(FLOOR(A2,1))>=13,FLOOR(A2,1)<=0),"Không thể đọc số",TRIM(SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(CONCATENATE( CHOOSE(MID(TEXT(INT(A2),REPT(0,12)),1,1)+1,"","một trăm ","hai trăm ","ba trăm ","bốn trăm ","năm trăm ","sáu trăm ","bảy trăm ","tám trăm ","chín trăm "), CHOOSE(MID(TEXT(INT(A2),REPT(0,12)),2,1)+1,"", CHOOSE(MID(TEXT(INT(A2),REPT(0,12)),3,1)+1,"mười","mười một","mười hai","mười ba","mười bốn","mười lăm","mười sáu","mười bảy","mười tám","mười chín"),"hai mươi","ba mươi","bốn mươi","năm mươi","sáu mươi","bảy mươi","tám mươi","chín mươi"),IF(VALUE(MID(TEXT(INT(A2),REPT(0,12)),2,1))>1,
CHOOSE(MID(TEXT(INT(A2),REPT(0,12)),3,1)+1,""," mốt"," hai"," ba"," bốn"," lăm"," sáu"," bảy"," tám"," chín"),IF(VALUE(MID(TEXT(INT(A2),REPT(0,12)),2,1))=0,
CHOOSE(MID(TEXT(INT(A2),REPT(0,12)),3,1)+1,"","một","hai","ba","bốn","năm","sáu","bảy","tám","chín"),"")),IF(A2>=10^9," tỷ%%% ",""),
CHOOSE(MID(TEXT(INT(A2),REPT(0,12)),4,1)+1,IF(AND(INT(A2)>1000000000,VALUE(MID(TEXT(INT(A2),REPT(0,12)),4,3))<>0),"không trăm ",""),"một trăm ","hai trăm ","ba trăm ","bốn trăm ","năm trăm ","sáu trăm ","bảy trăm ","tám trăm ","chín trăm "),
CHOOSE(MID(TEXT(INT(A2),REPT(0,12)),5,1)+1,IF(AND(INT(A2)>100000000,VALUE(MID(TEXT(INT(A2),REPT(0,12)),5,2))<>0),"@@@ ",""),
CHOOSE(MID(TEXT(INT(A2),REPT(0,12)),6,1)+1,"mười","mười một","mười hai","mười ba","mười bốn","mười lăm","mười sáu","mười bảy","mười tám","mười chín"),"hai mươi","ba mươi","bốn mươi","năm mươi","sáu mươi","bảy mươi","tám mươi","chín mươi"),IF(VALUE(MID(TEXT(INT(A2),REPT(0,12)),5,1))>1,
CHOOSE(MID(TEXT(INT(A2),REPT(0,12)),6,1)+1,""," mốt"," hai"," ba"," bốn"," lăm"," sáu"," bảy"," tám"," chín"),IF(VALUE(MID(TEXT(INT(A2),REPT(0,12)),5,1))=0,
CHOOSE(MID(TEXT(INT(A2),REPT(0,12)),6,1)+1,"","một","hai","ba","bốn","năm","sáu","bảy","tám","chín"),"")),IF(VALUE(MID(TEXT(INT(A2),REPT(0,12)),4,3))>0," triệu%%% ",""),
CHOOSE(MID(TEXT(INT(A2),REPT(0,12)),7,1)+1,IF(AND(INT(A2)>1000000,VALUE(MID(TEXT(INT(A2),REPT(0,12)),7,3))<>0),"không trăm ",""),"một trăm ","hai trăm ","ba trăm ","bốn trăm ","năm trăm ","sáu trăm ","bảy trăm ","tám trăm ","chín trăm "),
CHOOSE(MID(TEXT(INT(A2),REPT(0,12)),8,1)+1,IF(AND(INT(A2)>100000,VALUE(MID(TEXT(INT(A2),REPT(0,12)),8,2))<>0),"@@@ ",""),
CHOOSE(MID(TEXT(INT(A2),REPT(0,12)),9,1)+1,"mười","mười một","mười hai","mười ba","mười bốn","mười lăm","mười sáu","mười bảy","mười tám","mười chín"),"hai mươi","ba mươi","bốn mươi","năm mươi","sáu mươi","bảy mươi","tám mươi","chín mươi"),IF(VALUE(MID(TEXT(INT(A2),REPT(0,12)),8,1))>1,
CHOOSE(MID(TEXT(INT(A2),REPT(0,12)),9,1)+1,""," mốt"," hai"," ba"," bốn"," lăm"," sáu"," bảy"," tám"," chín"),IF(VALUE(MID(TEXT(INT(A2),REPT(0,12)),8,1))=0,
CHOOSE(MID(TEXT(INT(A2),REPT(0,12)),9,1)+1,"","một","hai","ba","bốn","năm","sáu","bảy","tám","chín"),"")),IF(VALUE(MID(TEXT(INT(A2),REPT(0,12)),7,3))," ###"&IF(--RIGHT(A2,3)=0," ","%%% "),""),
CHOOSE(MID(TEXT(INT(A2),REPT(0,12)),10,1)+1,IF(AND(INT(A2)>1000,VALUE(MID(TEXT(INT(A2),REPT(0,12)),10,3))<>0),"không trăm ",""),"một trăm ","hai trăm ","ba trăm ","bốn trăm ","năm trăm ","sáu trăm ","bảy trăm ","tám trăm ","chín trăm "),
CHOOSE(MID(TEXT(INT(A2),REPT(0,12)),11,1)+1,IF(AND(INT(A2)>10,VALUE(MID(TEXT(INT(A2),REPT(0,12)),11,2))<>0),"@@@ ",""),
CHOOSE(MID(TEXT(INT(A2),REPT(0,12)),12,1)+1,"mười","mười một","mười hai","mười ba","mười bốn","mười lăm","mười sáu","mười bảy","mười tám","mười chín"),"hai mươi","ba mươi","bốn mươi","năm mươi","sáu mươi","bảy mươi","tám mươi","chín mươi"),IF(VALUE(MID(TEXT(INT(A2),REPT(0,12)),11,1))>1,
CHOOSE(MID(TEXT(INT(A2),REPT(0,12)),12,1)+1,""," mốt"," hai"," ba"," bốn"," lăm"," sáu"," bảy"," tám"," chín"),IF(VALUE(MID(TEXT(INT(A2),REPT(0,12)),11,1))=0,
CHOOSE(MID(TEXT(INT(A2),REPT(0,12)),12,1)+1,"","một","hai","ba","bốn","năm","sáu","bảy","tám","chín"),""))),"@@@","linh"),"###","nghìn"),"%%%"," ")," "," ")&" đồng"))

Chú ý:

Thay giá trị “A2” trong công thức = địa chị ô của số cần đọc

Thay “linh” bằng “lẻ” nếu muốn phần “linh” đọc là “lẻ”

Thay “nghìn” bằng “ngàn” nếu muốn phần “nghìn” đọc là “ngàn”

CÔNG THỨC ĐỌC SỐ TIỀN THÀNH CHỮ TIẾNG ANH BẰNG HÀM TRONG EXCEL. SPELL NUMBER IN EXCEL WITHOUT VBA

Đối với Excel dùng dấu phân cách là “;” bạn copy hàm sau:

=TRIM(IF(OR(LEN(FLOOR(A2;1))>=13;FLOOR(A2;1)<=0);"Out of range";PROPER(SUBSTITUTE(CONCATENATE( CHOOSE(MID(TEXT(INT(A2);REPT(0;12));1;1)+1;"";"one hundred ";"two hundred ";"three hundred ";"four hundred ";"five hundred ";"six hundred ";"seven hundred ";"eight hundred ";"nine hundred "); CHOOSE(MID(TEXT(INT(A2);REPT(0;12));2;1)+1;""; CHOOSE(MID(TEXT(INT(A2);REPT(0;12));3;1)+1;"ten";"eleven";"twelve";"thirteen";"fourteen";"fifteen";"sixteen";"seventeen";"eighteen";"nineteen");"twenty";"thirty";"forty";"fifty";"sixty";"seventy";"eighty";"ninety");IF(VALUE(MID(TEXT(INT(A2);REPT(0;12));2;1))>1;
CHOOSE(MID(TEXT(INT(A2);REPT(0;12));3;1)+1;"";"-one";"-two";"-three";"-four";"-five";"-six";"-seven";"-eight";"-nine");IF(VALUE(MID(TEXT(INT(A2);REPT(0;12));2;1))=0;
CHOOSE(MID(TEXT(INT(A2);REPT(0;12));3;1)+1;"";"one";"two";"three";"four";"five";"six";"seven";"eight";"nine");""));IF(A2>=10^9;" billion ";"");
CHOOSE(MID(TEXT(INT(A2);REPT(0;12));4;1)+1;"";"one hundred ";"two hundred ";"three hundred ";"four hundred ";"five hundred ";"six hundred ";"seven hundred ";"eight hundred ";"nine hundred ");
CHOOSE(MID(TEXT(INT(A2);REPT(0;12));5;1)+1;"";
CHOOSE(MID(TEXT(INT(A2);REPT(0;12));6;1)+1;"ten";"eleven";"twelve";"thirteen";"fourteen";"fifteen";"sixteen";"seventeen";"eighteen";"nineteen");"twenty";"thirty";"forty";"fifty";"sixty";"seventy";"eighty";"ninety");IF(VALUE(MID(TEXT(INT(A2);REPT(0;12));5;1))>1;
CHOOSE(MID(TEXT(INT(A2);REPT(0;12));6;1)+1;"";"-one";"-two";"-three";"-four";"-five";"-six";"-seven";"-eight";"-nine");IF(VALUE(MID(TEXT(INT(A2);REPT(0;12));5;1))=0;
CHOOSE(MID(TEXT(INT(A2);REPT(0;12));6;1)+1;"";"one";"two";"three";"four";"five";"six";"seven";"eight";"nine");""));IF(VALUE(MID(TEXT(INT(A2);REPT(0;12));4;3))>0;" million ";"");
CHOOSE(MID(TEXT(INT(A2);REPT(0;12));7;1)+1;"";"one hundred ";"two hundred ";"three hundred ";"four hundred ";"five hundred ";"six hundred ";"seven hundred ";"eight hundred ";"nine hundred ");
CHOOSE(MID(TEXT(INT(A2);REPT(0;12));8;1)+1;"";
CHOOSE(MID(TEXT(INT(A2);REPT(0;12));9;1)+1;"ten";"eleven";"twelve";"thirteen";"fourteen";"fifteen";"sixteen";"seventeen";"eighteen";"nineteen");"twenty";"thirty";"forty";"fifty";"sixty";"seventy";"eighty";"ninety");IF(VALUE(MID(TEXT(INT(A2);REPT(0;12));8;1))>1;
CHOOSE(MID(TEXT(INT(A2);REPT(0;12));9;1)+1;"";"-one";"-two";"-three";"-four";"-five";"-six";"-seven";"-eight";"-nine");IF(VALUE(MID(TEXT(INT(A2);REPT(0;12));8;1))=0;
CHOOSE(MID(TEXT(INT(A2);REPT(0;12));9;1)+1;"";"one";"two";"three";"four";"five";"six";"seven";"eight";"nine");""));IF(VALUE(MID(TEXT(INT(A2);REPT(0;12));7;3));" thousand ";"");
CHOOSE(MID(TEXT(INT(A2);REPT(0;12));10;1)+1;"";"one hundred ";"two hundred ";"three hundred ";"four hundred ";"five hundred ";"six hundred ";"seven hundred ";"eight hundred ";"nine hundred ");
CHOOSE(MID(TEXT(INT(A2);REPT(0;12));11;1)+1;"";
CHOOSE(MID(TEXT(INT(A2);REPT(0;12));12;1)+1;"ten";"eleven";"twelve";"thirteen";"fourteen";"fifteen";"sixteen";"seventeen";"eighteen";"nineteen");"twenty";"thirty";"forty";"fifty";"sixty";"seventy";"eighty";"ninety");IF(VALUE(MID(TEXT(INT(A2);REPT(0;12));11;1))>1;
CHOOSE(MID(TEXT(INT(A2);REPT(0;12));12;1)+1;"";"-one";"-two";"-three";"-four";"-five";"-six";"-seven";"-eight";"-nine");IF(VALUE(MID(TEXT(INT(A2);REPT(0;12));11;1))=0;
CHOOSE(MID(TEXT(INT(A2);REPT(0;12));12;1)+1;"";"one";"two";"three";"four";"five";"six";"seven";"eight";"nine");"")));" ";" ")&IF(FLOOR(A2;1)>1;" dollars";" dollar"))&IF(ISERROR(FIND(".";A2;1));" and No Cents";" and "&PROPER(IF(LEN(LEFT(TRIM(MID(SUBSTITUTE(A2;".";REPT(" ";255));255;200));2))=1;
CHOOSE(1*LEFT(TRIM(MID(SUBSTITUTE(A2;".";REPT(" ";255));255;200));2);"ten";"twenty";"thirty";"forty";"fifty";"sixty";"seventy";"eighty";"ninety")&" Cents";"")&CONCATENATE(
CHOOSE(MID(TEXT(INT(LEFT(TRIM(MID(SUBSTITUTE(A2;".";REPT(" ";255));255;200));2));REPT(0;12));11;1)+1;"";
CHOOSE(MID(TEXT(INT(LEFT(TRIM(MID(SUBSTITUTE(A2;".";REPT(" ";255));255;200));2));REPT(0;12));12;1)+1;"ten";"eleven";"twelve";"thirteen";"fourteen";"fifteen";"sixteen";"seventeen";"eighteen";"nineteen")&" Cents";"twenty";"thirty";"forty";"fifty";"sixty";"seventy";"eighty";"ninety");IF(VALUE(MID(TEXT(INT(LEFT(TRIM(MID(SUBSTITUTE(A2;".";REPT(" ";255));255;200));2));REPT(0;12));11;1))>1;
CHOOSE(MID(TEXT(INT(LEFT(TRIM(MID(SUBSTITUTE(A2;".";REPT(" ";255));255;200));2));REPT(0;12));12;1)+1;"";"-one";"-two";"-three";"-four";"-five";"-six";"-seven";"-eight";"-nine")&" Cents";IF(LEFT(TRIM(MID(SUBSTITUTE(A2;".";REPT(" ";255));255;200));2)="01";"one cent";IF(LEFT(TRIM(MID(SUBSTITUTE(A2;".";REPT(" ";255));255;200));1)="0";
CHOOSE(MID(TEXT(INT(LEFT(TRIM(MID(SUBSTITUTE(A2;".";REPT(" ";255));255;200));2));REPT(0;12));12;1)+1;"";"one";"two";"three";"four";"five";"six";"seven";"eight";"nine")&" Cents";""))))))))

Đối với Excel dùng dấu phân cách là “,” bạn copy hàm sau:

=TRIM(IF(OR(LEN(FLOOR(A2,1))>=13,FLOOR(A2,1)<=0),"Out of range",PROPER(SUBSTITUTE(CONCATENATE( CHOOSE(MID(TEXT(INT(A2),REPT(0,12)),1,1)+1,"","one hundred ","two hundred ","three hundred ","four hundred ","five hundred ","six hundred ","seven hundred ","eight hundred ","nine hundred "), CHOOSE(MID(TEXT(INT(A2),REPT(0,12)),2,1)+1,"", CHOOSE(MID(TEXT(INT(A2),REPT(0,12)),3,1)+1,"ten","eleven","twelve","thirteen","fourteen","fifteen","sixteen","seventeen","eighteen","nineteen"),"twenty","thirty","forty","fifty","sixty","seventy","eighty","ninety"),IF(VALUE(MID(TEXT(INT(A2),REPT(0,12)),2,1))>1,
CHOOSE(MID(TEXT(INT(A2),REPT(0,12)),3,1)+1,"","-one","-two","-three","-four","-five","-six","-seven","-eight","-nine"),IF(VALUE(MID(TEXT(INT(A2),REPT(0,12)),2,1))=0,
CHOOSE(MID(TEXT(INT(A2),REPT(0,12)),3,1)+1,"","one","two","three","four","five","six","seven","eight","nine"),"")),IF(A2>=10^9," billion ",""),
CHOOSE(MID(TEXT(INT(A2),REPT(0,12)),4,1)+1,"","one hundred ","two hundred ","three hundred ","four hundred ","five hundred ","six hundred ","seven hundred ","eight hundred ","nine hundred "),
CHOOSE(MID(TEXT(INT(A2),REPT(0,12)),5,1)+1,"",
CHOOSE(MID(TEXT(INT(A2),REPT(0,12)),6,1)+1,"ten","eleven","twelve","thirteen","fourteen","fifteen","sixteen","seventeen","eighteen","nineteen"),"twenty","thirty","forty","fifty","sixty","seventy","eighty","ninety"),IF(VALUE(MID(TEXT(INT(A2),REPT(0,12)),5,1))>1,
CHOOSE(MID(TEXT(INT(A2),REPT(0,12)),6,1)+1,"","-one","-two","-three","-four","-five","-six","-seven","-eight","-nine"),IF(VALUE(MID(TEXT(INT(A2),REPT(0,12)),5,1))=0,
CHOOSE(MID(TEXT(INT(A2),REPT(0,12)),6,1)+1,"","one","two","three","four","five","six","seven","eight","nine"),"")),IF(VALUE(MID(TEXT(INT(A2),REPT(0,12)),4,3))>0," million ",""),
CHOOSE(MID(TEXT(INT(A2),REPT(0,12)),7,1)+1,"","one hundred ","two hundred ","three hundred ","four hundred ","five hundred ","six hundred ","seven hundred ","eight hundred ","nine hundred "),
CHOOSE(MID(TEXT(INT(A2),REPT(0,12)),8,1)+1,"",
CHOOSE(MID(TEXT(INT(A2),REPT(0,12)),9,1)+1,"ten","eleven","twelve","thirteen","fourteen","fifteen","sixteen","seventeen","eighteen","nineteen"),"twenty","thirty","forty","fifty","sixty","seventy","eighty","ninety"),IF(VALUE(MID(TEXT(INT(A2),REPT(0,12)),8,1))>1,
CHOOSE(MID(TEXT(INT(A2),REPT(0,12)),9,1)+1,"","-one","-two","-three","-four","-five","-six","-seven","-eight","-nine"),IF(VALUE(MID(TEXT(INT(A2),REPT(0,12)),8,1))=0,
CHOOSE(MID(TEXT(INT(A2),REPT(0,12)),9,1)+1,"","one","two","three","four","five","six","seven","eight","nine"),"")),IF(VALUE(MID(TEXT(INT(A2),REPT(0,12)),7,3))," thousand ",""),
CHOOSE(MID(TEXT(INT(A2),REPT(0,12)),10,1)+1,"","one hundred ","two hundred ","three hundred ","four hundred ","five hundred ","six hundred ","seven hundred ","eight hundred ","nine hundred "),
CHOOSE(MID(TEXT(INT(A2),REPT(0,12)),11,1)+1,"",
CHOOSE(MID(TEXT(INT(A2),REPT(0,12)),12,1)+1,"ten","eleven","twelve","thirteen","fourteen","fifteen","sixteen","seventeen","eighteen","nineteen"),"twenty","thirty","forty","fifty","sixty","seventy","eighty","ninety"),IF(VALUE(MID(TEXT(INT(A2),REPT(0,12)),11,1))>1,
CHOOSE(MID(TEXT(INT(A2),REPT(0,12)),12,1)+1,"","-one","-two","-three","-four","-five","-six","-seven","-eight","-nine"),IF(VALUE(MID(TEXT(INT(A2),REPT(0,12)),11,1))=0,
CHOOSE(MID(TEXT(INT(A2),REPT(0,12)),12,1)+1,"","one","two","three","four","five","six","seven","eight","nine"),"")))," "," ")&IF(FLOOR(A2,1)>1," dollars"," dollar"))&IF(ISERROR(FIND(".",A2,1))," and No Cents"," and "&PROPER(IF(LEN(LEFT(TRIM(MID(SUBSTITUTE(A2,".",REPT(" ",255)),255,200)),2))=1,
CHOOSE(1*LEFT(TRIM(MID(SUBSTITUTE(A2,".",REPT(" ",255)),255,200)),2),"ten","twenty","thirty","forty","fifty","sixty","seventy","eighty","ninety")&" Cents","")&CONCATENATE(
CHOOSE(MID(TEXT(INT(LEFT(TRIM(MID(SUBSTITUTE(A2,".",REPT(" ",255)),255,200)),2)),REPT(0,12)),11,1)+1,"",
CHOOSE(MID(TEXT(INT(LEFT(TRIM(MID(SUBSTITUTE(A2,".",REPT(" ",255)),255,200)),2)),REPT(0,12)),12,1)+1,"ten","eleven","twelve","thirteen","fourteen","fifteen","sixteen","seventeen","eighteen","nineteen")&" Cents","twenty","thirty","forty","fifty","sixty","seventy","eighty","ninety"),IF(VALUE(MID(TEXT(INT(LEFT(TRIM(MID(SUBSTITUTE(A2,".",REPT(" ",255)),255,200)),2)),REPT(0,12)),11,1))>1,
CHOOSE(MID(TEXT(INT(LEFT(TRIM(MID(SUBSTITUTE(A2,".",REPT(" ",255)),255,200)),2)),REPT(0,12)),12,1)+1,"","-one","-two","-three","-four","-five","-six","-seven","-eight","-nine")&" Cents",IF(LEFT(TRIM(MID(SUBSTITUTE(A2,".",REPT(" ",255)),255,200)),2)="01","one cent",IF(LEFT(TRIM(MID(SUBSTITUTE(A2,".",REPT(" ",255)),255,200)),1)="0",
CHOOSE(MID(TEXT(INT(LEFT(TRIM(MID(SUBSTITUTE(A2,".",REPT(" ",255)),255,200)),2)),REPT(0,12)),12,1)+1,"","one","two","three","four","five","six","seven","eight","nine")&" Cents",""))))))))

Related articles

Most Popular